از چه طریقی با موسسه قرآنی محدثة النبی آشنا شده اید؟
(48.88%) 22
موتورهای جستجو
(40%) 18
مراجعه به موسسه
(4.444%) 2
دوستان و آشنایان
(6.666%) 3
تبلیغات محیطی

تعداد شرکت کنندگان : 45