از چه طریقی با موسسه قرآنی محدثة النبی آشنا شده اید؟
(47.72%) 21
موتورهای جستجو
(40.90%) 18
مراجعه به موسسه
(4.545%) 2
دوستان و آشنایان
(6.818%) 3
تبلیغات محیطی

تعداد شرکت کنندگان : 44